رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Washington Square Holiday Hiring Event

In-Person Event

October 13, 2022, 11:00am - 2:00pm

Apply early, dress to impress and show up to interview at your favorite stores directly, on October 13, from 11am - 2pm.

More Info Full Details

Lane County October Career Event

In-Person Event

October 20, 2022, 10:00am - 2:00pm

Join us for an afternoon of exciting careers and networking. Door prizes will be given away throughout the event. Gas cards, gift cards, gift baskets, and more!

More Info Full Details