رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Employment and Recruiting Strategies in Columbia County

In-Person Event

June 8, 2023, 3:30pm - 5:00pm

Join WorkSource Oregon to learn more about Workshare Oregon and Paid Leave Oregon benefits and requirements of employers.

More Info Full Details

Oregon Department of Human Services Job Fair

In-Person Event

June 21, 2023, 10:00am - 3:00pm

Join us Wednesday, June 21, from 10-3 pm for a hybrid job fair with the Oregon Department of Human Services!

More Info Full Details