رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Edustaff Hiring Event - Douglas County

In-Person Event

December 5, 2023, 10:00am - 12:00pm

Join us at WorkSource Oregon in Douglas for this hiring event with Edustaff!

More Info Full Details

Manufacturing Hiring Event in Beaverton

In-Person Event

December 13, 2023, 9:30am - 12:00pm

Join us in Beaverton for this hiring event for manufacturing jobs.

More Info Full Details

Healthcare Talent Match Career Fair

In-Person Event

December 15, 2023, 10:00am - 2:00pm

Connect with local resources and employers at this healthcare career fair in Eugene.

More Info Full Details

Woodburn Meet the Employer - Edustaff

In-Person Event

January 16, 2024, 9:00am - 11:00am

Join us in Woodburn to explore Substitute Teacher and Educational Assistant opportunities with Edustaff.

More Info Full Details