رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Meet the Employer - Salem Health Hospitals & Clinics

In-Person Event

February 1, 2023, 12:30pm - 2:30pm

Join us at WorkSource Salem for this in-person Meet the Employer event with Salem Health Hospitals & Clinics! Hiring for both Clinical and Staff Positions.

More Info Full Details

Hiring Event with Marshalls

In-Person Event

February 13, 2023, 9:00am - 4:00pm

Join WorkSource Hermiston on Monday, Tuesday or Wednesday, February 13th- 15th, 2023 for a Marshalls hiring event from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. each day.

More Info Full Details

Healthcare Career and Job Fair

In-Person Event

February 23, 2023, 8:00am - 6:00pm

Join us at Four Rivers Cultural Center in Ontario, Oregon, to explore exciting career, job, and education opportunities in local health care related fields. Resume workshop is from 8 – 10 a.m. (MT), and booths are open from 10 a.m. – 6 p.m. (MT)

More Info Full Details