ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Lionbridge Technologies Meet & Greet in Corvallis

In-Person Event

July 7, 2022, 1:00pm - 3:00pm

LionBridge Technologies will be conducting interviews at 4170 SW Research Way, Corvallis OR 97333. Bring your resume and come dressed to impress!

More Info

Eugene Supported Employment Services Hiring Event

In-Person Event

July 12, 2022, 1:00pm - 4:30pm

It is our vision that all people, regardless of their abilities, can participate fully in their communities and enjoy all of the variety and richness that life has to offer. If this vision speaks to your career goal, we want to meet you!

More Info Full Details

Bend "Sizzling Hot Careers" Event Presented by Deschutes Brewery

In-Person Event

July 12, 2022, 11:00am - 4:00pm

Outdoor career event held at the Administrative offices of Deschutes Brewery.

More Info Full Details