ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Workshop: Successful Applications with Lane County

In-Person Event

March 22, 2023, 10:00am - 11:00am

Gain insights on getting hired with Lane County!

More Info Full Details

WorkSource Rogue Valley - Edustaff Job Fair

In-Person Event

March 22, 2023, 9:00am - 11:45am

Get your foot in the door to working for one of the school districts in Jackson County.

More Info Full Details

Mid-Willamette Valley Agricultural Hiring Event

In-Person Event

March 23, 2023, 1:00pm - 4:00pm

Come and apply for agricultural jobs in the Mid-Willamette Valley region!

More Info Full Details

Job & Finance Fair with Rogue Community Health

In-Person Event

March 25, 2023, 10:00am - 2:00pm

Rogue Community Health and WorkSource present the Job & Finance Fair with WorkSource Rogue Valley.

More Info Full Details

Meet the Employer Hybrid Event: New Narrative

In-Person Event

April 5, 2023, 11:00am - 2:00pm

New Narrative is hiring for multiple positions. Meet with New Narrative recruiters and hiring managers in-person or online!

More Info Full Details