ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Trades & Transportation Job Fair

In-Person Event

July 17, 2024, 11:00am - 3:00pm

These employers, unions, & training providers are excited to meet you!

More Info Full Details

Edustaff Hiring Event - Douglas County

In-Person Event

July 23, 2024, 10:00am - 12:00pm

Join us in Roseburg for this hiring event with Edustaff!

More Info Full Details

PacificSource Hiring Event

In-Person Event

July 23, 2024, 9:00am - 12:00pm

Join us in Eugene for this hiring event with PacificSource!

More Info Full Details

Southern Oregon Veterans Stand Down & Employment Fair

In-Person Event

July 24, 2024, 10:00am - 2:00pm

Join us for this Veteran event on July 24, 2024 in Southern Oregon.

More Info Full Details

Meet the Employer - Energy Conservation and Weatherization

In-Person Event

July 24, 2024, 10:00am - 2:00pm

WorkSource Oregon in Albany invites you to join us to learn more about paid internship opportunities with Energy Conservation and Weatherization.

More Info Full Details