ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Edustaff Hiring Event - Douglas County

In-Person Event

December 5, 2023, 10:00am - 12:00pm

Join us at WorkSource Oregon in Douglas for this hiring event with Edustaff!

More Info Full Details

Manufacturing Hiring Event in Beaverton

In-Person Event

December 13, 2023, 9:30am - 12:00pm

Join us in Beaverton for this hiring event for manufacturing jobs.

More Info Full Details

Healthcare Talent Match Career Fair

In-Person Event

December 15, 2023, 10:00am - 2:00pm

Connect with local resources and employers at this healthcare career fair in Eugene.

More Info Full Details

Woodburn Meet the Employer - Edustaff

In-Person Event

January 16, 2024, 9:00am - 11:00am

Join us in Woodburn to explore Substitute Teacher and Educational Assistant opportunities with Edustaff.

More Info Full Details