Xiriirka

La xiriir Xarun WorkSource

Si aadu hesho cawimaad luuqadeed aan aheyn Ingiriisi, wac Khadka Helitaanka Luqadda ee WorkSource Oregon ee ah 833-685-0845.

Si aad u hesho wixii baahiyaha kale ee WorkSource ah, la xiriir xarunta WorkSource ee kuugu dhow.